Bài 1: Lập trình Python – Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao và đang được sử dụng rộng khắp cộng đồng các developer. Cú pháp của nó cho phép lập trình viên có thể lập trình với ít dòng code hơn, các developer có thể làm việc nhanh chóng và có thể tích hợp các hệ thống hiệu quả hơn. Nó được sử dụng để viết lõi (core) cho các ứng dụng phức tạp. Nhiều công ty lớn sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm NASA, Google, YouTube, BitTorrent, …

Bài viết này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về lập trình Python. Hi vọng sau khi đọc và thực hành xong các nội dung của bài học, các bạn sẽ sử dụng Python một cách hiệu quả cho các ứng dụng của mình.

Mở đầuGiới thiệu ngôn ngữ lập trình Python
 Bài 1Cài đặt Python IDE – Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]
 Bài 2Hello World – Viết chương trình Python đầu tiên
 Bài 3Hàm print () – Hiển thị dữ liệu trong Python
 Bài 4Keyword và Identifier – Từ khóa và định danh trong Python
 Bài 5Data Types – Các kiểu dữ liệu trong Python
 Bài 6Variable – Cách khai báo và sử dụng biến
 Bài 7Operators – Toán tử trong Python – Số học, Logic, So sánh …

Cấu trúc dữ liệu Python

 Bài 1Tuples –  Các phương thức xử lý và cách sử dụng Tuples
 Bài 2Dictionaries – Các phương thức và cách sử dụng Dictionaries trong lập trình Python
 Bài 3Mảng – Các thao tác với mảng trong lập trình Python

Các vòng lặp có điều kiện trong Python

 Bài 1Câu lệnh có điều kiện trong Python – IF … Else, ELIF & Switch Case
 Bài 2Các vòng lặp trong Python For & While – Câu lệnh liệt kê, ngắt, tiếp tục
 Bài 3Câu lệnh break, continue, pass trong Python – Học với ví dụ
 Bài 4Python OOPs – Lớp, Đối tượng, Kế thừa và Khối tạo với Ví dụ

Chuỗi Python

 Bài 1Chuỗi Python – Thay thế, Nối, Tách, Đảo ngược, Chữ hoa & Chữ thường
 Bài 2Hàm dải () trong Python – Ví dụ về hàm dải () là gì
 Bài 3Python String count () – Phương thức Python String count () với các ví dụ
 Bài 4Định dạng chuỗi Python () – Là gì, Cách hoạt động & Ví dụ
 Bài 5Phương thức Python String len () – Độ dài chuỗi Python | Ví dụ về phương thức len ()
 Bài 6Phương thức chuỗi tìm () trong Python – Phương thức Python string.find () Với các ví dụ

Các hàm Python

 Bài 1Ví dụ về phương thức & hàm chính trong Python – Hiểu __main__
 Bài 2Ví dụ về hàm Python – Gọi, thụt lề, đối số & giá trị trả về
 Bài 3Các hàm Lambda trong Python – Các hàm Lambda trong Python với các VÍ DỤ
 Bài 4Hàm abs () trong Python – Ví dụ về giá trị tuyệt đối
 Bài 5Hàm round () trong Python – Hàm round () trong Python là gì?
 Bài 6Hàm range () trong Python – Ví dụ về vòng lặp Float, List, For
 Bài 7Hàm map () trong Python – Hàm map () trong Python là gì? (Có ví dụ)
 Bài 8Python Timeit () với các ví dụ – Python Timeit () là gì?
 Bài 9Hướng dẫn về Yield trong Python – Ví dụ về Generator & Yield so với Return
 Bài 10Hàng đợi Python – Ví dụ FIFO, LIFO
 Bài 11Bộ đếm Python trong Bộ sưu tập – Là gì, Sử dụng & Ví dụ
 Bài 12Hàm Enumerate () trong Python – Loop, Tuple, String (Ví dụ)
 Bài 13Python time.sleep () – Thêm độ trễ vào mã của bạn (Ví dụ)
 Bài 14type () và isinstance () trong Python – Là gì, Cú pháp & Ví dụ
 Bài 15Dòng mới trong Python – Cách in KHÔNG CÓ dòng mới trong Python

Xử lý tệp Python

 Bài 1Xử lý tệp Python – Cách tạo, mở, nối, đọc, ghi
 Bài 2Python Kiểm tra Nếu Tệp hoặc Thư mục Tồn tại – Cách Kiểm tra
 Bài 3Phương pháp sao chép tệp trong Python – Tệp sao chép Python sử dụng shutil.copy (), shutil.copystat ()
 Bài 4Đổi tên tệp trong Python – Đổi tên tệp và thư mục Python bằng cách sử dụng os.rename ()
 Bài 5Tệp ZIP Python với Ví dụ – Cách tạo Tệp Zip bằng Python với Ví dụ
 Bài 6Xử lý ngoại lệ trong Python – Thử, nắm bắt, cuối cùng
 Bài 7Phương thức readline () trong Python – Đường đọc Python là gì? (Có ví dụ)

Khoa học dữ liệu Python

 Bài 1Hướng dẫn SciPy trong Python – là gì | Ví dụ về Thư viện & Chức năng
 Bài 2Đọc và ghi tệp CSV bằng Python – Sử dụng Mô-đun & Pandas
 Bài 3Python JSON – Mã hóa (kết xuất), Giải mã (tải) & Đọc tệp JSON
 Bài 4Python với MySQL – Kết nối, Tạo cơ sở dữ liệu, Bảng, Chèn [Ví dụ]
 Bài 5Hướng dẫn PyUnit – Khung kiểm tra đơn vị Python (có ví dụ)
 Bài 6Đăng nhập Facebook bằng Python – Ví dụ Đăng nhập FB
 Bài 7Ma trận Python – Ví dụ về Transpose, Phép nhân, Mảng NumPy

Sự khác biệt: Python so với các công nghệ khác

 Bài 1Python Vs PHP – Sự khác biệt là gì?
 Bài 2Python Vs Go – Sự khác biệt là gì?
 Bài 3Python Vs JavaScript – Sự khác biệt là gì?
 Bài 4Python Vs Ruby – Sự khác biệt là gì?
 Bài 5Python 2 so với Python 3 – Sự khác biệt chính giữa Python 2 và Python 3
 Bài 6Python Vs C ++ – Sự khác biệt là gì?
 Bài 7Flask Vs Django – Sự khác biệt giữa Flask và Django là gì?
 Bài 8Python so với các ngôn ngữ khác – Python vs JAVA vs PHP vs PERL vs Ruby vs JavaScript vs C ++ vs TCL

Danh sách Python

 Bài 1Danh sách Python – Đọc hiểu, Chi tiêu, Sắp xếp, Độ dài, VÍ DỤ Đảo ngược
 Bài 2Trung bình trong Python – Tìm AVERAGE của một danh sách bằng Python với ví dụ
 Bài 3Python List count () – Phương thức Python List count () với các ví dụ
 Bài 4Python xóa các bản sao khỏi danh sách – Sử dụng các phương pháp khác nhau
 Bài 5Xóa phần tử khỏi DANH SÁCH Python – [clear, pop, remove, del]
 Bài 6Python List index () – Phương thức Python List index () với các ví dụ

Phải biết những thứ!

 Bài 1Python RegEx – re.match (), re.search (), re.findall () với Ví dụ
 Bài 2Python DateTime – Python DateTime, TimeDelta, Strftime (Định dạng) với các ví dụ
 Bài 3Hướng dẫn sử dụng LỊCH Python – Mô-đun lịch Python với ví dụ
 Bài 4Hướng dẫn PyTest – Là gì, Cách cài đặt, Framework, Assertions
 Bài 5Hướng dẫn Django – Hướng dẫn Hoàn chỉnh cho Người mới bắt đầu về Django
 Bài 6Urllib.Request và urlopen () – Truy cập Internet Python bằng Urllib.Request & urlopen ()
 Bài 7Hướng dẫn phân tích cú pháp XML trong Python – Ví dụ về đọc tệp xml (Minidom, ElementTree)
 Bài 8Hướng dẫn PyQt5 – Thiết kế GUI bằng PyQt trong Python với các ví dụ
 Bài 9Đa luồng trong Python với Khóa thông dịch viên toàn cầu (GIL) – Là gì, Tại sao lại cần (Có ví dụ)
 Bài 10Mô-đun Python – Nhập mô-đun bằng Python với các ví dụ

Công cụ Python, Câu hỏi phỏng vấn, Công cụ, Sách & Hướng dẫn PDF

 Bài 1Best Web Scraping Công cụ – Top 15 Best Web Scraping cụ cho Khai thác dữ liệu
 Bài 2IDE Python tốt nhất – 10 trình chỉnh sửa Python tốt nhất dành cho Windows, Linux và Mac
 Bài 3Kỳ thi chứng chỉ Python – Kỳ thi chứng chỉ Python TỐT NHẤT
 Bài 4Sách Lập trình Python – 11 Sách Lập trình Python hay nhất cho Người mới bắt đầu và Chuyên gia
 Bài 5Hướng dẫn Python PDF – Tải xuống PDF Hướng dẫn Python cho Người mới bắt đầu
 Bài 6Các khóa học Python tốt nhất – 15 khóa học Python trực tuyến miễn phí & trả phí tốt nhất
 Bài 7Câu hỏi phỏng vấn Python – Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Python