Bài 5: Hàm Print() – Hiển thị thông báo trong Python

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, các hàm trong thư viện của ngôn ngữ lập trình được sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau. Trong Python, để hiển thị thông báo lên màn hình, chúng ta thường sử dụng hàm Print(). Lệnh in trong Python in các chuỗi hoặc đối tượng được chuyển đổi thành chuỗi trong khi in trên màn hình.

Danh mục bài học Python

Sau đây là các ví dụ về hàm Print()

Cú pháp hàm Print()

print(object(s))

Xuất ra một chuỗi:

print("Hello, I am Kinh Kan")

Kết quả:

Hello, I am Kinh Kan

Xuất một dòng trống, sử dụng ký tự “\n”

print("\n")
print(8 * "\n")
print("\n\n\n\n\n\n\n\n")

Kết quả:

  • Dòng 1: Xuất một dòng trống
  • Dòng 2: Xuất 8 dòng trống (sử dụng giá trị dấu * để hiểu như là số lần được hiển thị)
  • Dòng 3: Xuất 8 dòng trống

Ví dụ:

print ("Welcome to moitruongso.com")
print (8 * "\n")
print ("Design by Kinh Kan")

Kết quả:

Welcome to moitruongso.comDesign by Kinh Kan

Theo mặc định, hàm Print() trong Python kết thúc bằng một dòng mới. Hàm này đi kèm với một tham số gọi là ‘end’. Giá trị mặc định của tham số này là ‘\n,’ tức là ký tự dòng mới. Bạn có thể kết thúc một câu lệnh in bằng bất kỳ ký tự hoặc chuỗi nào bằng cách sử dụng tham số này. Điều này chỉ có sẵn trong Python 3+

Ví dụ:

# Câu lệnh dưới đây kết thúc bởi khoảng trắng
print ("Chào mừng bạn đến với", end = '') 
# Câu lệnh dưới đây kết thúc bởi !
print ("Website moitruongso.com", end = '!')

Kết quả:

Chào mừng bạn đến với Website moitruongso.com!

Ví dụ:

# kết thúc bằng ‘@.’

print ("Python", end = '@')

Kết quả:

Python@

Ghi chú: Trong Python, để ghi chú thích, chúng ta sử dụng ký tự # đầu chú thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *