Bài 7: Từ khóa và định danh trong Python

Mỗi ngôn ngữ lập trình có từ khóa (keyword) và định danh (identifier) khác nhau. Python cũng không ngoại lệ. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về từ khóa và định danh trong Python.

Danh mục bài học Python

Từ khóa (Keyword) trong Python

Từ khóa (Keyword) của Python như đã nói là những từ chỉ dành riêng cho Python. Ngoại trừ True, False và None được viết hoa thì các keyword khác đều được viết dưới dạng chữ thường.

Dưới đây là danh sách các từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Python. (Danh sách này tính đến Python 3.0, các phiên bản mới hơn có thể có thêm keyword bổ sung).

False        def         if         raise
None        del         import       return
True        elif        in         try
and         else        is         while
as         except       lambda       with
assert       finally       nonlocal      yield
break        for         not
class        from        or
continue      global       pass

Định danh trong Python

Định danh là tên được đặt cho các thực thể như class, function, biến,… trong Python. Nó giúp phân biệt thực thể này với thực thể khác.

Quy tắc viết định danh trong Python:

 • Định danh có thể là sự kết hợp giữa các chữ cái viết thường (từ a đến z), viết hoa (A đến Z), các số (từ 0 đến 9) hoăc dấu gạch dưới (_). Định danh hợp lệ sẽ giống như thế này: bien_1, tinh_tong_0_9, firstClass.
 • Định danh không thể bắt đầu bằng một chữ số, ví dụ 1bien là không hợp lệ, nhưng bien1 thì đúng.
 • Định danh phải khác các keyword. Bạn thử nhập and = 1 rồi chạy sẽ xuất hiện thông báo lỗi “SyntaxError: invalid syntax“.
 • Python không hỗ trợ các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %,… trong định danh. Nếu cố tình gán các ký tự này trong định danh bạn cũng sẽ nhận được thông báo lỗi “SyntaxError: invalid syntax” hoặc “NameError:…
 • Định danh có thể dài bao nhiêu tùy ý.
 • Tên lớp thường bắt đầu với một chữ cái hoa. Tất cả các định danh khác bắt đầu với chữ cái thường.
 • Định danh bắt đầu với một dấu dạch dưới _ thì là định danh private.
 • Định danh bắt đầu với 2 dấu gạch dưới __ thì mức độ private cao hơn.
 • Nếu định danh bắt đầu và kết thúc bằng 2 dấu gạch dưới (__init__ chẳng hạn) thì định danh đó là tên đặc biệt được ngôn ngữ định nghĩa.

Ngoài ra, viết định danh có thể:

 • Nên đặt tên định danh có nghĩa. Dù c = 10 vẫn đúng, nhưng viết count = 10 sẽ rõ nghĩa hơn và dễ hiểu hơn.
 • Python phân biệt chữ hoa, chữ thường, nghĩa là bien và Bien là không giống nhau.
 • Khi đặt định danh nhiều từ bạn có thể dùng dấu gạch dưới giữa các từ, ví dụ: day_la_mot_bien_dai.
 • Có thể viết theo phong cách GiaTriNhoNhat như thế này để phân biệt các từ trong trường hợp biến dài