Bài 6: Biến và cách khai báo biến trong Python

Biến là một vị trí trong bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu (giá trị). Biến được đặt tên duy nhất để phân biệt giữa các vị trí bộ nhớ khác nhau. Các quy tắc để viết tên một biến giống như quy tắc viết các định danh trong Python.

Danh mục bài học Python

Trong Python, bạn không cần khai báo biến trước khi sử dụng, chỉ cần gán cho biến một giá trị và sử dụng. Cũng không cần phải khai báo kiểu biến, nó sẽ được nhận tự động dựa vào giá trị mà bạn đã gán cho biến.

Biến trong Python là gì?

Biến Python là một vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu trữ các giá trị. Nói cách khác, một biến trong chương trình python cung cấp dữ liệu cho máy tính để xử lý.

Các loại biến trong Python

Mọi giá trị trong Python đều có kiểu dữ liệu. Các kiểu dữ liệu khác nhau trong Python là Numbers, List, Tuple, Strings, Dictionary, v.v. Biến trong Python có thể được khai báo bằng bất kỳ tên nào mà bạn muốn.

Gán giá trị cho biến:

Để gán giá trị cho biến ta sử dụng toán tử =. Bất kỳ loại giá trị nào cũng có thể gán cho biến hợp lệ.

a = 100 
print(a)

Khai báo lại một biến

Bạn có thể khai báo lại các biến Python ngay cả sau khi bạn đã khai báo một lần.

Ở đây chúng ta có Python khai báo biến được khởi tạo thành f = 0.

Sau đó, gán lại biến f thành giá trị “KinhKan”

# Khai báo lần đầu
f = 0
print(f)
# Khai báo lại
f = 'KinhKan'
print(f)

Khai báo biến và gán giá trị cho biến

Cũng như một số ngôn ngữ lập trình khác, khai báo biến trong Python cũng hết sức đơn giản

# Khai báo và gán giá trị cho các biến
bienA,bienB,bienC = 5,"KinhKan",True
print(bienA)
print(bienB)
print(bienC)

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Biến toàn cục (global) và biến cục bộ (local)

Trong Python, việc khai báo biến toàn cục hoặc biến cục bộ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc xử lý dữ liệu thông qua các biến.

Khi bạn muốn sử dụng cùng một biến cho phần còn lại của chương trình hoặc mô-đun của mình, bạn khai báo nó như một biến toàn cục. Trong khi nếu bạn muốn sử dụng biến trong một hàm hoặc phương thức cụ thể, bạn sử dụng một biến cục bộ trong khi khai báo biến Python.

Xét ví dụ sau đây:

# Khai báo một biến và khởi tạo nó: varX
varX = 101
print("Giá trị biến toàn cục: " + str(varX))
# Biến toàn cục so với biến cục bộ trong các hàm
def someFunction():
# global varX
  varX = 'Tôi đang học Python'
  print("Giá trị biến cục bộ: " + str(varX))
#-----------------------------------------------
someFunction ()
print("Giá trị biến toàn cục: " + str(varX))

Kết quả hiển thị như sau:

Giải thích:

Đoạn mã trên, có 3 hàm Print được gọi để hiển thị dữ liệu (là biến varX), vì biến varX là số 101 (kiểu int), nên khi thực hiện phép ghép chuỗi “Giá trị biến toàn cục: ” với biến varX, phải chuyển đổi kiểu varX từ số sang chuỗi bằng hàm str()

 • Print thứ nhất: Hiển thị giá trị của varX là “Giá trị biến toàn cục: 101”
 • Print thứ hai: biến varX lúc này nằm trong hàm someFunction(), có giá trị varX = “Tôi đang học Python”, nên khi gọi hàm someFunction(), sẽ hiển thị là “Giá trị biến cục bộ: Tôi đang học Python”
 • Print thứ ba: biến varX lúc này là giá trị biến toàn cục, nên kết quả hiển thị là “Giá trị biến toàn cục: 101”

Hủy bỏ, xóa biến

Dùng lệnh Del để xóa biến, ví dụ:

f = 11;
print(f)
del f
print(f)

Kết quả:

Giải thích:

 • Lệnh print đầu tiên, hiển thị giá trị 11
 • Lệnh print tiếp theo, báo lỗi, với lí do đã xóa biến f bằng lệnh del f

Tóm lược:

 • Giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, Python cũng sử dụng một biến để lưu trữ thông tin.
 • Các biến có thể được khai báo bằng bất kỳ tên nào hoặc thậm chí các bảng chữ cái như a, aa, abc, v.v.
 • Các biến có thể được khai báo lại ngay cả sau khi bạn đã khai báo chúng một lần
 • Trong Python, bạn không thể nối chuỗi với số một cách trực tiếp, bạn cần khai báo chúng dưới dạng một biến riêng biệt và sau đó, bạn có thể nối số với chuỗi
 • Hằng số trong Python có thể được hiểu là các loại biến giữ giá trị không thể thay đổi. Thông thường, hằng số Python được tham chiếu từ các tệp khác. Hằng số định nghĩa trong Python được khai báo trong một tệp mới hoặc tệp riêng biệt chứa các hàm, mô-đun, v.v.
 • Các loại biến trong Python hoặc các loại biến Python: Cục bộ & Toàn cục
 • Khai báo biến cục bộ khi bạn muốn sử dụng nó cho hàm hiện tại
 • Khai báo biến Toàn cục khi bạn muốn sử dụng cùng một biến cho phần còn lại của chương trình
 • Để xóa một biến, nó sử dụng từ khóa “del”.