Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức hành chính và công chức ngành văn thư

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

a) Chuyên viên cao cấp Mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính Mã số: 01.002

c) Chuyên viên Mã số: 01.003

d) Cán sự Mã số: 01.004

đ) Nhân viên Mã số: 01.005.

Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư:

a) Văn thư viên chính Mã số: 02.006

b) Văn thư viên Mã số: 02.007

c) Văn thư viên trung cấp Mã số: 02.008.

Nguyên tắc xếp lương

Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức. Khi bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Công chức chuyên ngành văn thư chưa thực hiện việc chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. Xem chi tiết văn bản tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *