Sản phẩm số

Sản phẩm công nghệ số bao gồm các thiết bị, công cụ hay tài liệu, ứng dụng sử dụng công nghệ kỹ thuật số, trên môi trường số công nghệ